Обяви

02.10.2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

26.07.2023


 

12.06.2023


 

10.04.2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

13.03.2023


Пакет документи 7.2

 

Пакет документи 7.5

 

 

16.11.2022

Пакет документи 7.5

 

16.11.2022

Пакет документи 7.2

 

 

06.07.2020

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге”
ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDN001-19.422 по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура:

Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ Костинброд-Своге чрез насърчаванена инвестициите в неземеделски дейности, които щедопринесат за:

 1. Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектoри извън земеделието;
 2. Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително енерегия от ВЕИ за собствено потребление;
 3. Оползотворяване на туристическия потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;
 4. Осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. В отдалечените населени места.

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
 2. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;
 3. Стопанството на кандидати, земеделски стопани , трябва да имат стндартен производствен обем под 8 000 евро и над 2000 евро.
 4. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на общините Костинброд и Своге;
 5. Кандидатът е необходимо да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи.

Допустими дейности за финансиране са:

 1. Развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения;
 2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги и други, ветеринарни дейности и други услуги базирани на ИТ и др.;
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване и стойност на фиансовата помощ до 50 000 лв. с вкл. ДДС.

Подпомага се проекти с включени инвестиции за производство на енергия от ВЕИ, не надхвърлящи необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Допустими разходи по мярката са:

 1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество.
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 4. Общи разходи – хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – максимум 12 % от допустимите разходи.
 5. Разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултанстски услуги, свързани с изпълнението, и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойносттта на допустимите разходи.

Период за прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 03 юли 2020 г.  

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 04 септември 2020 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности” е 1 027 914,50 лева

Интензитет на подпомагане:  

Минималния размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е до 70 000 лева за кандидати земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанството от 2 001 до 5 000 евро, до 100 000 лева за кандидати микро предприятия, физически лиза и земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанствто над 5 001 евро и 50 000 лева с включен ДДС за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Размерът на финансовата помощ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“ е както следва:

75% от общите допустими разходи за кандидати микро предприятия и физически лица.

75% от общите допустими разходи за кандидати земеделски стопани със стандартен производствен обем на стопанството над 5 001 евро;

85% от общите допустими разходи за кандидати земеделски стопани, със стандартен производствен обем на стопанството от 5 001 до 8 000 евро.

Интензитетит на подпомагане на проект за развитие на туризъм- изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор.

Място за достъп до допълнителна информация:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Костинброд-Своге: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg ;
 • на интернет страницата на МИГ Костинброд-Своге – migkostinbrod-svoge.eu ;
 • в офисите на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ – гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, НЧ „ Иван Вазов-1947“, ет. 1 и гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 29, НЧ „Градище – 1907“.

Условия за изпълнение

Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

 

 

Лица за контакт:

Радостина Павлова – Изпълнителен директор

Телефон: 0884/866204

Диана Бончева – Технически сътрудник

Телефон: 0884/866204

 

 

07.04.2020

ОБЯВА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG06RDNP001-19.299

МИГ КОСТИНБРОД – СВОГЕ ПОДМЯРКА 7.2 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ”

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура  №BG06RDNP001-19.299за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедурае:Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Костинброд и Своге, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Общините на територията на МИГ Костинброд- Своге за всички дейности;
 2. ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съотажения в агломерации в под 2000 е.ж. в селските райони;
 3. Юридически лица с нестопанска целза дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 4. Читалищаза дейности, свързани с културния живот;

Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Общините Костинброд и Своге и да отговарят на изискванията към бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд-Своге, финансирана от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

Допустими дейности за финансиране са:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 3. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

4.Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

5.Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

7.Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

8.Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ.

Финансовата помощ за дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“, извършва икономически дейности и има икономически интерес от инвестицията, в тези случаи представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

В тези случаи МИГ Костинброд-Своге ще прилага Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis.

Допустими разходи по мярката са:

1.За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности:

а)  разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР.

 1. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности.
 2. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност.
 3. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1, буква “а”, т. 2 и 3.
 4. Разходите за попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърля 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период за прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 6 април 2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до17.00 часа на 11 май 2020 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е:737 099.94 лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Интензитет на подпомагане: 1) Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни разходи. 2) Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. 3) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ по т.3 се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде в парична форма.

Минималният и максималният размерна заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект са както следва:

Размерът на финансовата помощ: Максималният размерна безвъзмездната финансовата помощ по проект не може да надхвърля 391 166.00 лв. за проекти на общини и ВиК оператори и 150 000.00 лв. за проекти на читалища и неправителствени организации. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект : 50 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:

 • 391 166.00 лв. за проекти на общини и ВиК оператори;
 • 150 000.00 лв. за проекти на читалища и неправителствени организации.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка Тежест на показателите

(бр. точки)

1 Брой население, което ще се възползва от изградената и/или реконструирана инфраструктура, вкл. техническа, социална, културна и спортна, и обхвата на териториално въздействие 15
2 Дейностите по проектното предложение са свързани с развитието на интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки на СМР 15
3 Дейностите по проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие 10
4 Проектното предложение предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 10
5 Проектното предложение осигурява базови услуги за населението и/или подобряване на публична инфраструктура, вкл. достъпна архитектурна среда за хора с увреждания 20
6 Проектното предложение включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство 10
7 Заявлението за кандидатстване съдържа технически/ работен проект на инвестицията 10
8 Проектното предложение е консултирано с местната общност 5
9 Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция по други програми 5
  Максимален брой точки: 100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

Място за достъп до допълнителна информация:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Костинброд-Своге: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес:https://eumis2020.government.bg;
 • на интернет страницата на МИГ Костинброд-Своге – migkostinbrod-svoge.eu ;
 • в офисите на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ – гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, НЧ „ Иван Вазов-1947“, ет. 1 и гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 29, НЧ „Градище – 1907“.

Лица за контакт:

Радостина Павлова – Изпълнителен директор

Телефон: 0884/866204

Диана Бончева – Технически сътрудник

Телефон: 0884/866204

 

Условия за кандидатстване-МИГ Костинброт и Своге 7.2 (2)

Условия изпълнение на одобрени проекти по СВОМР МИГ-Костинброд- Своге

Документи за информация към условията за изпълнение на проекти

Документи за попълване към Условията за кандидатстсване

 

19.06.2019

Местна инициативна група „Костинброд-Своге“ обявява конкурс за избор на независими външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по мерките към Стратегията за ВОМР за територията на общините Костинброд и Своге.

Конкурсът се обявява на основание Заповед № 6 /19.06.2019 г. на Председателя на УС на МИГ „Костинброд-Своге“ и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-28/13.04.2018 г. на МИГ „Костинброд-Своге” за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Заявленията за участие в конкурса се подават в срок до 16.00 часа на 15.07.2019 г. включително, по един от удобните за кандидатите начин – лично, по поща или куриер.

Подробна информация за конкурса, включително мерките от стратегията, изискванията към кандидатите, необходими документи за участие, ред за провеждане на конкурса, срок и начин на подаване на заявленията, може да намерите в Поканата за участие.

Пълният комплект документи за кандидатстване, както и Поканата за участие са публикувани на Интернет страницата на МИГ „Костинброд-Своге“:
http://www.migkostinbrod-svoge.eu

За повече информация: офисите на МИГ в гр. Костинброд 2230, пл. „Иван Вазов”, НЧ „Иван Вазов-1947”, телефон: 0884 86 62 04 и гр. Своге 2260, ул. „Цар Симеон” № 29, НЧ „Градище 1907”, телефон: 0884 68 43 67.

Е-mail: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Приложени документи:

 

18.06.2019

ОБЯВА

МИГ Костинброд-Своге с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.236 МИГ Костинброд-Своге – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Костинброд – Своге.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на територията на МИГ‘

Изграждането на атракции и съоръжения за посетители;

Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на МИГ;

Адекватно експониране и популяризиране на ценностите в населените места на МИГ.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

 1. Общините от територията на МИГ „Костинброд – Своге“ за всички дейности, при условие, че се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на туризма на територията на съответната община и са съгласувани със Стратегията за местно развитие;
 2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) със седалище на територията на МИГ за дейности, свързани с туристическа инфраструктура и услуги и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ и осъществяват дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд-Своге, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР).

За всички проекти, представени по тази мярка: 1) Обекти, предмет на проекта да не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение; 2) Проектите да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, (вкл. анализ разходи и ползи), в който е доказано, че инвестицията ще доведе до социално-икономическо развитие на територията на МИГ; 3) Да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи:

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:

 1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 3. Закупуване и/или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 4. Придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и др.
 5. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост на проекта.

Разходите по т. „5“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“. Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период за прием:

Начален срок: 17.06.2019г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е 31.07.2019 г. 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Костинброд-Своге: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg ;

на интернет страницата на МИГ Костинброд-Своге – www.migkostinbrod-svoge.eu ;

в офисите на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ – гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, НЧ „ Иван Вазов-1947“, ет. 1 и гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 29, НЧ „Градище – 1907“.

Лица за контакт:

Радостина Павлова – Изпълнителен директор

Телефон: 0884/866204

Миглена Велкова – Технически сътрудник

Телефон: 0884/684362

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 240 000,00 лева.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева

Максимален размер за проекти на ЮЛНЦ – 80 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект и на общини – 120 000 лева

Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии за оценка Тежест на показателите

(бр. точки)

1 Дейностите по проектното предложение се изпълняват на територията на:

селата в община Костинброд или община Своге – 20 т.

град Костинброд или град Своге – 10 т.

20
2 Ползите от проектното предложение обхващат населението на:

едно населено място – 5 т.

повече от едно населено място – 10 т.

10
3 Проектното предложение е за развитие на интегриран селски туризъм, обвързан с други мерки на СМР и особено в областта на производство на типични за територията земеделски продукти и храни 10
4 Проектното предложение предлага инвестиция в туристически атракции/услуги, които са значими за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти/ 15
5 Проектното предложение консултирано с местната общност 5
6 Проектното предложение създава нови работни места и/или подобрява условията на труд:

до 1 работно място – 5 т.

над 2 работни места – 10 т.

10
7 Проектното предложение води до подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на общината 15
8 Проектното предложение отговаря на приоритетите на общината 10
9 Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
Максимален брой точки: 100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migkostinbrod-svoge.eu и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

Приложени документи:

 

18.06.2019

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.237 МИГ КОСТИНБРОД – СВОГЕ М 7.2 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ”

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура  №  BG06RDNP001-19.237 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура е: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Костинброд и Своге, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Допустими кандидати по процедурата са:

Общините на територията на МИГ Костинброд- Своге за всички дейности;

ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съотажения в агломерации в под 2000 е.ж. в селските райони;

Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

Читалища за дейности, свързани с културния живот;

Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Общините Костинброд и Своге и да отговарят на изискванията към бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд-Своге, финансирана от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

Допустими дейности за финансиране са:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 3. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ.

Финансовата помощ за дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“, извършва икономически дейности и има икономически интерес от инвестицията, в тези случаи представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

В тези случай МИГ Костинброд-Своге ще прилага Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Допустими разходи по мярката са:

 1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности:

а)  разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР.

 1. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности.
 2. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност.
 3. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1, буква “а”, т. 2 и 3.
 4. Разходите за попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърля 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период за прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 17 юни 2019г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31 юли 2019 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е: 1 060 406.60 лева (100 %),

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Интензитет на подпомагане: 1) Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни разходи. 2) Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. 3) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ по т.3 се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде в парична форма.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект са както следва:

Размерът на финансовата помощ: Максималният размер на безвъзмездната финансовата помощ по проект не може да надхвърля 391 166.00 лв. за проекти на общини и ВиК оператори и 150 000.00 лв. за проекти на читалища и неправителствени организации. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект : 50 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:

391 166.00 лв. за проекти на общини и ВиК оператори;

150 000.00 лв. за проекти на читалища и неправителствени организации.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка Тежест на показателите

(бр. точки)

1 Брой население, което ще се възползва от изградената и/или реконструирана инфраструктура, вкл. техническа, социална, културна и спортна, и обхвата на териториално въздействие 15
2 Дейностите по проектното предложение са свързани с развитието на интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки на СМР 15
3 Дейностите по проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие 10
4 Проектното предложение предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 10
5 Проектното предложение осигурява базови услуги за населението и/или подобряване на публична инфраструктура, вкл. достъпна архитектурна среда за хора с увреждания 20
6 Проектното предложение включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство 10
7 Заявлението за кандидатстване съдържа технически/ работен проект на инвестицията 10
8 Проектното предложение е консултирано с местната общност 5
9 Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция по други програми 5
Максимален брой точки: 100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

Място за достъп до допълнителна информация:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Костинброд-Своге: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg ;

на интернет страницата на МИГ Костинброд-Своге – www.migkostinbrod-svoge.eu;

в офисите на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ – гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, НЧ „ Иван Вазов-1947“, ет. 1 и гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 29, НЧ „Градище – 1907“.

Лица за контакт:

Радостина Павлова – Изпълнителен директор

Телефон: 0884/866204

Миглена Велкова – Технически сътрудник

Телефон: 0884/684362

Приложени документи:

Обява МИГ Костинброд-Своге 7.2