Обява 7.5

ОБЯВА

МИГ Костинброд-Своге с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.236 МИГ Костинброд-Своге – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Костинброд – Своге.…

Прочетете повече

Обява МИГ Костинброд-Своге 7.2

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.237 МИГ КОСТИНБРОД – СВОГЕ М 7.2 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ”

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура  №  BG06RDNP001-19.237 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Прочетете повече

18.01.2019 – Обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ представя за обществено обсъждане насоки по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Костинброд-Своге.

Прочетете повече

На 17.01.2017 г. в ПГ “В.Пеев“ гр.Своге се проведе заключителна конференция на сдружение „МИГ Костинброд – Своге”, бенефициент по подмярка 19.1 от ПРСР2014-2020 г.

Конференцията уважиха  заместник кметове от общините Костинброд и Своге, управители на фирми от малкия и среден бизнес, земеделски производители, общински съветници и жители от двете общини. Повече от 55 заинтересовани лица присъстваха на презентация, на която бяха запознати със основни параметри на стратегията за ВОМР и това, което предстои. На събитието бяха раздадени  брошури за извършените досега дейности и кратко резюме на стратегията.

Прочетете повече

09.11.2016 – Сдружение „МИГ Костинброд- Своге“ стартира с първата си конференция в гр.Костинброд

На 8.11.2016 г. в НЧ “Иван Вазов – 1947г.“- гр.Костинброд се проведе конференция на сдружение „МИГ Костинброд– Своге” един от бенефициентите получили договори по подмярка 19.1 от ПРСР2014-2020 г.

 

На събитието присъстваха: г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Милен Димитров – член на управителния съвет на МИГ Костинброд-Своге, г-н Георги Петков – зам.кмет…

Прочетете повече

05.10.2016 – Покана за участие в информационна среща


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
„Местна Инициативна Група /МИГ/ Костинброд –Своге“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна кампания-среща, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге.Срещата

Прочетете повече