21.05.2020 – П О К А Н А за неприсъствено заседание на Управителния съвет на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“

Уважаеми членове на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група Костинброд – Своге”, във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на COVID 19 и при условията на чл. 32, ал. 5 от ЗЮЛНЦ, и съгласно чл. 35, ал. 3 от Устава на Сдружението, който дава възможност решенията на управителния съвет да се вземат неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет, Ви каня да вземете участие в неприсъствено заседание на УС, което ще се проведе на 27.05.2020 г.…

Прочетете повече

Покана за участие в Информационна среща за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”

Местна Инициативна Група „Костинброд-Своге”

ПОКАНА

Относно: Покана за участие в Информационна среща за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г.…

Прочетете повече

08.08.2019 – П О К А Н А до членовете УС на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” „МИГ Костинброд-Своге”

Уважаеми членове на Управителен съвет на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” уведомявам Ви, че на 13 август (вторник) от 16.00 часа в малък салон в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, ще се проведе събрание на членовете Управителния съвет  на сдружение „МИГ Костинброд-Своге” със следния дневен ред:

  1. Разглеждане, проверка и оценка на подадените документи от участниците в конкурса за външни експерти-оценители.
Прочетете повече