Покана за участие в Информационна среща за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”

Местна Инициативна Група „Костинброд-Своге”

ПОКАНА

Относно: Покана за участие в Информационна среща за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г.…

Прочетете повече

08.08.2019 – П О К А Н А до членовете УС на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” „МИГ Костинброд-Своге”

Уважаеми членове на Управителен съвет на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” уведомявам Ви, че на 13 август (вторник) от 16.00 часа в малък салон в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, ще се проведе събрание на членовете Управителния съвет  на сдружение „МИГ Костинброд-Своге” със следния дневен ред:

  1. Разглеждане, проверка и оценка на подадените документи от участниците в конкурса за външни експерти-оценители.
Прочетете повече