10.06.2024 – Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге” представя проект на изменение на прилаганата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Костинброд-Своге, одобрена за програмен периода 2014–2020 година, и отправя покана за активно участие в провежданото обществено обсъждане на предлаганите промени към всички заинтересовани страни – представители на публичния, стопанския и гражданския сектор на територията на общините Костинброд и Своге.

ОБОСНОВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР 2024

Posted in Новини.