02.11.2022 – Обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ представя за обществено обсъждане насоки по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Костинброд-Своге.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ възлиза на 393 374,50 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях и по двете процедури се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционни фондове.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ.

Дата на откриване на процедурата: 22 декември 2022 година

Дата на приключване: 31 януари 2023 година, 17:00 часа

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 09.11.2022 г. (включително) на следната електронна поща: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронно писмо (email) или приложени в отделен файл във формат “doc”, a не във формат “pdf” или нанасяни в отделни документи от пакетите.

1. Обява прием – подмярка 4.1

2. Условия за изпълнение мярка 4.1 КОСТИНБРОД И СВОГЕ

3. Условия за кандидатстване мярка 4.1 МИГ Костинброд и Своге

4. Документи за попълване към УК

5. Документи за информация към УК 4.1

6. Документи за информация към УИ

Posted in Новини.