П О К А Н А до членовете на Управителния съвет на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“

Уважаеми членове на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група Костинброд – Своге”, във връзка с извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и при условията на чл. 32, ал. 5 от ЗЮЛНЦ, и съгласно чл. 35,  ал. 3 от Устава на Сдружението, който дава възможност решенията на управителния съвет да се вземат неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет, Ви каня да вземете участие в неприсъствено заседание на УС, което ще се проведе на 20.12.2021 г. /понеделник/, със  следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Разглеждане на постъпили молби за членство в Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ”;
  2. Разглеждане на постъпили уведомления за прекратяване на членство в Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ”;
  3. Вземане на решение за удължаване на овърдрафтен кредит за 2022 г.;
  4. Разни.

Приканвам всички членове Управителния съвет да вземат участие в заседанието.

От УС на МИГ „Костинброд-Своге“                                       

гр. Костинброд, 16.12.2021 г.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на дейности по Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г.

за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Костинброд-Своге”

Posted in Покани.