10.05.2021 – Проект за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

СНЦ „МИГ Костинброд-Своге“ публикува проект за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Проектът е във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят своите коментари и предложения, относно планираните промени, в срок до 17:30 ч. на 21.05.2021 г., на електронна поща: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ Костинброд-Своге“ на адрес гр. Костинброд п. к. 2230, пл. „Иван Вазов“, НЧ „Иван Вазов-1947“, ет.1, офис на МИГ.

Проект за изменение и допълнение на СВОМР на МИГ Костинброд-Своге

Posted in Новини.