21.05.2020 – П О К А Н А за неприсъствено заседание на Управителния съвет на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“

Уважаеми членове на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група Костинброд – Своге”, във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на COVID 19 и при условията на чл. 32, ал. 5 от ЗЮЛНЦ, и съгласно чл. 35, ал. 3 от Устава на Сдружението, който дава възможност решенията на управителния съвет да се вземат неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет, Ви каня да вземете участие в неприсъствено заседание на УС, което ще се проведе на 27.05.2020 г. /сряда/, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.422 МИГ Костинброд-Своге подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020 г.;
  2. Обявяване на прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.422 МИГ Костинброд-Своге подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020 г.;
  3. Упълномощаване Председателя на Управителния съвет на „МИГ Костинброд – Своге“ да подпише Заповед за утвърждаване на насоки за кандидатстване и отваряне на процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 на СВОМР на МИГ „Костинброд – Своге“.

Гласуването ще се проведе по телефона на 27.05.2020 г. /сряда/. Материалите по дневния ред ще бъдат допълнително изпратени по електронната поща на членовете на Управителния съвет.

Приканвам всички членове Управителния съвет да вземат участие в заседанието.

От УС на МИГ „Костинброд-Своге“ гр. Костинброд, 21.05.2020 г.

Posted in Покани.