ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ОБЯВА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG06RDNP001-19.299

МИГ КОСТИНБРОД – СВОГЕ ПОДМЯРКА 7.2 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ”

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура  №BG06RDNP001-19.299за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедурае:Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Костинброд и Своге, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Общините на територията на МИГ Костинброд- Своге за всички дейности;
 2. ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съотажения в агломерации в под 2000 е.ж. в селските райони;
 3. Юридически лица с нестопанска целза дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 4. Читалищаза дейности, свързани с културния живот;

Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Общините Костинброд и Своге и да отговарят на изискванията към бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд-Своге, финансирана от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР).

Допустими дейности за финансиране са:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 3. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

4.Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

5.Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

7.Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

8.Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ.

Финансовата помощ за дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“, извършва икономически дейности и има икономически интерес от инвестицията, в тези случаи представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

В тези случаи МИГ Костинброд-Своге ще прилага Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis.

Допустими разходи по мярката са:

1.За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности:

а)  разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР.

 1. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности.
 2. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност.
 3. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1, буква “а”, т. 2 и 3.
 4. Разходите за попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърля 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период за прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 6 април 2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до17.00 часа на 11 май 2020 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е:737 099.94 лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Интензитет на подпомагане: 1) Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни разходи. 2) Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. 3) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ по т.3 се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде в парична форма.

Минималният и максималният размерна заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект са както следва:

Размерът на финансовата помощ: Максималният размерна безвъзмездната финансовата помощ по проект не може да надхвърля 391 166.00 лв. за проекти на общини и ВиК оператори и 150 000.00 лв. за проекти на читалища и неправителствени организации. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект : 50 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:

 • 391 166.00 лв. за проекти на общини и ВиК оператори;
 • 150 000.00 лв. за проекти на читалища и неправителствени организации.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка Тежест на показателите

(бр. точки)

1 Брой население, което ще се възползва от изградената и/или реконструирана инфраструктура, вкл. техническа, социална, културна и спортна, и обхвата на териториално въздействие 15
2 Дейностите по проектното предложение са свързани с развитието на интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки на СМР 15
3 Дейностите по проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие 10
4 Проектното предложение предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 10
5 Проектното предложение осигурява базови услуги за населението и/или подобряване на публична инфраструктура, вкл. достъпна архитектурна среда за хора с увреждания 20
6 Проектното предложение включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство 10
7 Заявлението за кандидатстване съдържа технически/ работен проект на инвестицията 10
8 Проектното предложение е консултирано с местната общност 5
9 Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция по други програми 5
  Максимален брой точки: 100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

Място за достъп до допълнителна информация:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Костинброд-Своге: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес:https://eumis2020.government.bg;
 • на интернет страницата на МИГ Костинброд-Своге – migkostinbrod-svoge.eu ;
 • в офисите на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ – гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, НЧ „ Иван Вазов-1947“, ет. 1 и гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 29, НЧ „Градище – 1907“.

Лица за контакт:

Радостина Павлова – Изпълнителен директор

Телефон: 0884/866204

Диана Бончева – Технически сътрудник

Телефон: 0884/866204

 

Условия за кандидатстване-МИГ Костинброт и Своге 7.2 (2)

Условия изпълнение на одобрени проекти по СВОМР МИГ-Костинброд- Своге

Документи за информация към условията за изпълнение на проекти

Документи за попълване към Условията за кандидатстсване

 

 

 

Posted in Новини.