Покана за участие в Информационна среща за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”

Местна Инициативна Група „Костинброд-Своге”

ПОКАНА

Относно: Покана за участие в Информационна среща за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г. и изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020 г., сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ ще проведе информационни срещи на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие“.

С настоящото отправяме покана до местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми от територията на „МИГ Костинброд-Своге”, а именно общините Костинброд и Своге, да вземат участие в информационните срещи, които ще се проведат по следния график:

  • 27.11.2019 г. – гр. Своге, НЧ „Градище 1907”, начален час: 10:00 ч.;
  • 27.11.2019 г. – с. Искрец, НЧ „Възраждане 1928”, начален час: 14:00 ч.;
  • 28.11.2019 г. – с. Голяновци, НЧ „Елин Пелин 1930”, начален час: 10:00 ч.;
  • 28.11.2019 г. – с. Драговищица, кметство, начален час: 14:00 ч.;
  • 29.11.2019 г. – гр. Костинброд, НЧ „Иван Вазов-1947”, малък салон, начален час: 10:00 ч.;
  • 29.11.2019 г. – с. Петърч, НЧ „Нов живот 1919”, начален час: 14:00 ч.

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на „МИГ Костинброд-Своге” на ел. адрес lag.kostinbrod.svoge@gmail.com и тел. 0884 866 204.

Очакваме Вашето присъствие и участие в срещите!

Posted in Покани.