08.08.2019 – П О К А Н А до членовете УС на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” „МИГ Костинброд-Своге”

Уважаеми членове на Управителен съвет на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” уведомявам Ви, че на 13 август (вторник) от 16.00 часа в малък салон в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, ще се проведе събрание на членовете Управителния съвет  на сдружение „МИГ Костинброд-Своге” със следния дневен ред:

  1. Разглеждане, проверка и оценка на подадените документи от участниците в конкурса за външни експерти-оценители. Изготвяне на списък с одобрените, в резултат на проверката лица, които могат да бъдат включени като външни експерти-оценители в състава на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП).
  2. Избор на членове от колективния върховен орган на Сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ за добавянето им в списъка с одобрените лица, които могат да бъдат включени в състава на КППП.
  3. Разни.

Приканваме всички членове УС да присъстват на  събранието на сдружението.

……………………….

            Атанас Тенев

Председател на УС на

           СНЦ „МИГ Костинброд – Своге“

 

Posted in Покани.