Местна инициативна група „Костинброд-Своге“ обявява конкурс за избор на независими външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по мерките към Стратегията за ВОМР за територията на общините Костинброд и Своге – 19.06.2019

Местна инициативна група „Костинброд-Своге“ обявява конкурс за избор на независими външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по мерките към Стратегията за ВОМР за територията на общините Костинброд и Своге.

Конкурсът се обявява на основание Заповед № 6 /19.06.2019 г. на Председателя на УС на МИГ „Костинброд-Своге“ и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-28/13.04.2018 г. на МИГ „Костинброд-Своге” за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Заявленията за участие в конкурса се подават в срок до 16.00 часа на 15.07.2019 г. включително, по един от удобните за кандидатите начин – лично, по поща или куриер.

Подробна информация за конкурса, включително мерките от стратегията, изискванията към кандидатите, необходими документи за участие, ред за провеждане на конкурса, срок и начин на подаване на заявленията, може да намерите в Поканата за участие.

Пълният комплект документи за кандидатстване, както и Поканата за участие са публикувани на Интернет страницата на МИГ „Костинброд-Своге“:
http://www.migkostinbrod-svoge.eu

За повече информация: офисите на МИГ в гр. Костинброд 2230, пл. „Иван Вазов”, НЧ „Иван Вазов-1947”, телефон: 0884 86 62 04 и гр. Своге 2260, ул. „Цар Симеон” № 29, НЧ „Градище 1907”, телефон: 0884 68 43 67.

Е-mail: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Приложени документи:

 

Posted in Новини.