Обява 7.5

ОБЯВА

МИГ Костинброд-Своге с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.236 МИГ Костинброд-Своге – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Костинброд – Своге.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на територията на МИГ‘

Изграждането на атракции и съоръжения за посетители;

Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на МИГ;

Адекватно експониране и популяризиране на ценностите в населените места на МИГ.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

 1. Общините от територията на МИГ „Костинброд – Своге“ за всички дейности, при условие, че се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на туризма на територията на съответната община и са съгласувани със Стратегията за местно развитие;
 2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) със седалище на територията на МИГ за дейности, свързани с туристическа инфраструктура и услуги и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ и осъществяват дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд-Своге, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР).

За всички проекти, представени по тази мярка: 1) Обекти, предмет на проекта да не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение; 2) Проектите да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, (вкл. анализ разходи и ползи), в който е доказано, че инвестицията ще доведе до социално-икономическо развитие на територията на МИГ; 3) Да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи:

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:

 1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 3. Закупуване и/или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 4. Придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и др.
 5. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост на проекта.

Разходите по т. „5“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“. Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период за прием:

Начален срок: 17.06.2019г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е 31.07.2019 г. 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Костинброд-Своге: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg ;

на интернет страницата на МИГ Костинброд-Своге – www.migkostinbrod-svoge.eu ;

в офисите на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ – гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, НЧ „ Иван Вазов-1947“, ет. 1 и гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 29, НЧ „Градище – 1907“.

Лица за контакт:

Радостина Павлова – Изпълнителен директор

Телефон: 0884/866204

Миглена Велкова – Технически сътрудник

Телефон: 0884/684362

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата е: 240 000,00 лева.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева

Максимален размер за проекти на ЮЛНЦ – 80 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект и на общини – 120 000 лева

Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии за оценка Тежест на показателите

(бр. точки)

1 Дейностите по проектното предложение се изпълняват на територията на:

селата в община Костинброд или община Своге – 20 т.

град Костинброд или град Своге – 10 т.

20
2 Ползите от проектното предложение обхващат населението на:

едно населено място – 5 т.

повече от едно населено място – 10 т.

10
3 Проектното предложение е за развитие на интегриран селски туризъм, обвързан с други мерки на СМР и особено в областта на производство на типични за територията земеделски продукти и храни 10
4 Проектното предложение предлага инвестиция в туристически атракции/услуги, които са значими за идентичността на района /културни празници, местни обичаи и занаяти/ 15
5 Проектното предложение консултирано с местната общност 5
6 Проектното предложение създава нови работни места и/или подобрява условията на труд:

до 1 работно място – 5 т.

над 2 работни места – 10 т.

10
7 Проектното предложение води до подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на общината 15
8 Проектното предложение отговаря на приоритетите на общината 10
9 Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
Максимален брой точки: 100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migkostinbrod-svoge.eu и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

Приложени документи:

Posted in Новини.