18.01.2019 – Обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ представя за обществено обсъждане насоки по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Костинброд-Своге.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ възлиза на 1 060 406,60 лева и съответства на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ възлиза на 240 000,00 лева и съответства на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях и по двете процедури се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционни фондове.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ.

Дата на откриване на процедурата: 15 февруари 2019 година

Дата на приключване: 29 март 2019 година, 23:59 часа

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 25.01.2019 г. (включително) на следната електронна поща: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронно писмо (email) или приложени в отделен файл във формат “doc”, a не във формат “pdf” или нанасяни в отделни документи от пакетите.

Документация по мярка 7.2
Обява МИГ Костинброд-Своге 7.2
Условия за кандидатстване-МИГ Костинброт и Своге 7.2
Условия изпълнение на одобрени проекти по СВОМР МИГ-Костинброд- Своге
Документи за информация към условията за изпълнение на проекти
Приложения към Условията за кандидатстсване

Документация по мярка 7.5
Обява

Условия за кандидатстване мярка 7.5
Условия за изпълнение на проекти
Документи за изпълнение
Документи за информация
Документи за попълване

Posted in Новини.