ПОКАНА до членовете на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението и с решение на Управителния съвет (Протокол  от 22.05.2018 г.) ви уведомяваме, че на 01.06.2018 г. / петък /  от 18 ч. в сградата на читалище „Иван Вазов -1947, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“, ще се проведе Общо събрание на членовете на сдружение „Местна инициативна група – Костинброд-Своге” („МИГ Костинброд-Своге”) със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на сдружението през 2017 г.;

3. Разни.

Каним всички членове да присъстват на Общото събрание на сдружението.

От УС на МИГ Костинброд-Своге

Posted in Покани.