П О К А Н А до членовете на ОС на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” „МИГ Костинброд-Своге”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението Ви уведомяваме, че на 15.08.2017г. (Вторник) от 18.30ч. в малък салон в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, ще се проведе събрание на членовете на Общото събрание на сдружение „МИГ Костинброд-Своге” със следния дневен ред:

1. Финално обсъждане и одобрение на Стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд – Своге.

2. Вземане на решение за участие на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд – Своге“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и даване на съгласие за реализиране на проекта.

3. Освобождаване на стар член на Управителния съвет на на МИГ Костинброд – Своге.

4. Приемане на нов член на Управителния съвет на на МИГ Костинброд – Своге.

5. Разни.                                                       

Приканваме всички членове на ОС да присъстват на  събранието на сдружението.

От УС на МИГ Костинброд

Гр.Костинброд

11.08.2017г.

Posted in Покани.