П О К А Н А до членовете на сдружение „Местна инициативна група Костинброд” („МИГ Костинброд”)

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението и съгласно решение на Управителния съвет (Протокол №17/10.01.2017г.)  Ви уведомяваме, че на  10.02.2017г. /сряда/  от 18.30ч. в сградата на НЧ“Иван Вазов-1947“ ,  гр. Костинброд, ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на сдружение „Местна инициативна група – Костинброд-Своге” („МИГ Костинброд-Своге”) със следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2016 г.

2.Финално обсъждане и одобрение на стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд-Своге за периода 2017-2020г.

3.Насрочване на дата за извънредно общо събрание

4. Разни

Приканваме всички членове да присъстват на Общото събрание на сдружението.

От УС на МИГ Костинброд-Своге

03.02.2017г.

Posted in Покани.