05.10.2016 – Покана за участие в информационна среща


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
„Местна Инициативна Група /МИГ/ Костинброд –Своге“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна кампания-среща, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге.Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19.„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Каним всички заинтересовани страни от всички населени места в общините Костинброд и Своге:  Земеделски производители и кооперации; малък и среден бизнес; читалища; сдружения по ЗЮЛНЦ; настоятелства на детски градини и училища; спортни клубове; местни поделения на вероизповедания; активни граждани.

Срещата ще се проведе на 06 октомври (четвъртък) 2016 г. от 18.00 часа  в
зала малък салон на НЧ“Иван Вазов-1947г“ гр. Костинброд.
Регистрация на участниците  от 18.00 часа.
Очакваме Вашето присъствие и  участие в срещата!

Posted in Новини.