Проекти

11.08.2023
Регистър на подадените проектни предложения към 08.08.2023 г.

 

Процедура BG06RDNP001-19.422 – подмярка 6.4.1

15.12.2021

 Процедура BG06RDNP001-299 – подмярка 7.2

Процедура BG06RDNP001-237 – подмярка 7.2

Процедура BG06RDNP001-236 – подмярка 7.5

20.05.2021
Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения по мярка 7-2 – втори прием

Списък на предложените за отхвърляне проекни предложения по мярка 7.2 – втори прием

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 7.2 – втори прием

Списък на резервните проектни предложения по мярка 7.2 – втори прием

 

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по мярка 7.2

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 7.2

Списък на резервните проектни предложения по мярка 7.2

Регистър на подадените проектни предложения

Списък на одобрените външни експерти – оценители на проектни предложения към СВОМР