Правила за работа на МИГ

Вътрешен правилник за дейността на СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”

Вътрешни правила за избор на изпълнители и възлагане на дейности на МИГ „Костинброд-Своге”

Вътрешни правила за командировките в СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”

Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти-оценители от СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”

Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от общото събрание на МИГ „Костинброд-Своге” в комисии за подбор на проектни предложения

Инструкция за организация на деловодната дейност и архив на СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”

Правилник за вътрешния трудов ред на СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”

Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”

Правилник за организацията на работната заплата на СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”

Процедура за подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ „Костинброд-Своге”

Счетоводна политика на СНЦ „МИГ Костинброд-Своге”