Събития

11.01.2019
През ноември и декември сдружение МИГ „Костинброд-Своге” проведе поредица от обучения и информационни срещи

Първото двудневно обучение бе във връзка с прилагането на СВОМР и се състоя  на 22 и 23.11.2018 г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947” в гр. Костинброд. На него присъстваха членове на Управителния съвет и екипа на МИГ „Костинброд-Своге”.

    

Следващото обучение се проведе на 26-27.11.2018 г., отново в гр. Костинброд. Тема на обучението бяха мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. Експертът, който водеше обучението, осигурен от фирма „Димитров Инвест Консулт” ЕООД, с която МИГ има сключен договор за провеждане на обученията и информационните срещи,  представи всичките 7 мерки от Стратегията на МИГ „Костинброд-Своге”, като за всяка мярка посочиха допустимите типове бенефициенти, допустимите дейности за подпомагане, бюджет на мярката и др. На следващите обучения – на 5-6.12.2018 г. в гр. Своге и на 7 и 10.12.2018 г. отново в гр. Костинброд – експертът представи информация, свързана с подготовката на проекти, финансирани по СВОМР, както и изпълнението и отчитането на съответните проекти.

Проведоха се и информационни срещи, на които бяха поканени местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързани отново с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти. Освен в двата града Костинброд и Своге, такива се проведоха и в по-малките населени места – с. Голяновци и с. Драговищица /30.11./, с. Петърч /03.12./ и с. Искрец /04.12./, целта на което бе да се даде повече гласност на Стратегията на МИГ „Костинброд-Своге” и възможностите, които дава тя за подобряване качеството на живот в селските райони. На участниците бе дадена възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентен отговор от страна на експертите.

Срещите се провеждат в изпълнение на проект по Споразумение № РД50-28/13.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19. „Водено от общностите местно равитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Екипът на МИГ „Костинброд-Своге” благодари на всички участници в обученията и информационните срещи. За предстоящи събития може да следите нашия сайт http:// migkostinbrod-svoge.eu/.


13.04.2018
Сдружение с нестопанска цел „МИГ КОСТИНБРОДСВОГЕ“ подписа споразумение за изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

На 04.04.2018 г.  на г-н Георги Вутев – председател на „Местна инициативна група Костинброд-Своге“, бе връчено Решение № РД09-312 за одобрение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и за одобрение на финансовия план. Бюджетът на Стратегията е на стойност 2 933 700.00 лева за двете общини – Костинброд и Своге.

Във връзка с това решение, на 10.04.2018 г. в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите, г-н Вутев подписа Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Стратегията получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г. Тя e насоченa към оползотворяване потенциала на обхванатата територия – община Костинброд и община Своге и преодоляване на идентифицираните проблеми и нужди на местните общности.

Избраните мерки в Стратегията ще допринесат за подобряване качеството на живот на територията на МИГ „Костинброд-Своге“ и за повишаване  конкурентоспособността на местната икономика, давайки своя принос за изпълнението на местните политики за развитие, дефинирани в общинските планове на Костинброд и Своге. Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати чрез прилагането на 7 мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На 13.04.2018 г. в НЧ „Иван Вазов-1914“, гр. Костинброд, се проведе среща на членовете на МИГ „Костинброд-Своге“ от страна на община Костинброд. На срещата присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, инж. Габриела Георгиева – заместник-кмет  „Устройство на територията, общинска собственост и екология“, Камелия Георгиева – младши експерт „Оперативни програми и проекти“ и Диана Бончева – технически сътрудник на МИГ „Костинброд-Своге“.

Г-н Трайко Младенов запозна присъстващите с възможностите, които дава стратегията на МИГ „Костинброд-Своге“ и благодари на членовете на сдружението за активното участие при провеждане на процедурите по кандидатстване. Той запозна присъстващите с проектните предложения, който община Костинброд има намерение да подготви. В проектните предложения ще се включи ремонт на съществуващата сграда на банята, където община Костинброд има намерение да развие общински музей със зали за конференции и изложби. Също така ще бъде подготвено проектно предложение за изграждане на информационен център в имот общинска собственост в централна градска част. Друго проектно предложение ще бъде разработено за нова сцена на площад „Иван Вазов“, гр. Костинброд.

След изложението на проектите, които община Костинброд ще подготви, г-ца Камелия Георгиева представи мерките, по които може да се кандидатства, а именно:

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства с общ бюджет 393 374.50 лв. Проектни предложения по нея могат да подават земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи или организации на производители. Тази мярка е насочена към подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства.

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти е на стойност 93 374.50 лв. Допустими бенефициенти са земеделски производители, признати групи или организации на производители, както и еднолични търговци и юридически лица.

Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности   с общ бюджет 1 027 914.50 лв. По нея могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. Допустимите бенефициенти са общините на територията на МИГ „Костинброд-Своге“, ВиК операторите, Юридически лица с нестопанска цел и читалищата. Общият бюджет е 1 060 406.60 лв.

Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура ще подпомага проекти за инвестиции за туристическа инфраструктура, общинска собственост или собственост на ЮЛНЦ, развитие на туристически услуги и атракции за посетители. Общият бюджет е на стойност 240 000 лв.

Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културно и природно наследство в селата с общ бюджет 60 000 лв. ще финансира възстановяването, реставрацията и/или ремонта на сгради с религиозно значение, в това число и  дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства в населените места на МИГ „Костинброд-Своге“.

Мярка 8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви включва залесяване на земеделски и неземеделски земи в територии с ниска лесистентност и в територии с висок и среден риск от ерозия. Тя е на обща стойност 58 674.90 лв.

Заинтересованите лица могат да следят за актуална информация сайта на сдружението –  http://migkostinbrod-svoge.eu/.


09.11.2016

Сдружение „МИГ Костинброд- Своге“ стартира с първата си конференция в гр.Костинброд

На 8.11.2016 г. в НЧ “Иван Вазов – 1947г.“- гр.Костинброд се проведе конференция на сдружение „МИГ Костинброд– Своге” един от бенефициентите получили договори по подмярка 19.1 от ПРСР2014-2020 г.

 

На събитието присъстваха: г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Милен Димитров – член на управителния съвет на МИГ Костинброд-Своге, г-н Георги Петков – зам.кмет на община Своге и член на управителния съвет на МИГ Костинброд-Своге, г-н Георги Вутев –председател на управителния съвет на МИГ Костинброд-Своге, г-н Венцислав Димитров – директор на МИГ Сливница-Драгоман, г-н Павлин Аврамов – кординатор на проекта на МИГ Костинброд-Своге , по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на ВОМР от ПРСР 2014-2020г., със срок на изпълнение от 6 месеца, на стойност 48 895,75лв. по Договор № РД50-111/17.08.2016г.

 
Конференцията уважиха още кметове от община Костинброд и Своге, управители на фирми от малкия и среден бизнес, общински съветници и жители от двете общини.
Повече от 60 човека присъстваха на презентация, на която бяха запознати с подхода ВОМР. На събитието бяха раздадени анкетни карти и брошури.

Основната цел на проекта е проучване на потребностите и нагласите на местната общност за периода 2014-2020г. Разработване и приемане на стратегия за ВОМР за периода 2014-2023г. и кандидатстване пред МЗХ за одобрение на стратегията.
Сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Територията му включва цялата територия на общините Костинброд и Своге с общо 52 населени места и население малко над 40 000 жители. Площта му възлиза на 1,123 хил декара.

Председател на управителния съвет на сдружението е Георги Вутев. Изпълнителен директор е Силвия Иванова и кординатор на проект – Павлин Аврамов.

Участието в Сдружението е доброволно и общините Костинброд и Своге приканва всички заинтересовани лица да присъстват на предстоящите информационни срещи и събития.