Подходът ЛИДЕР

Какво представлява подходът ЛИДЕР?
Наименованието ЛИДЕР произтича от абревиатурата „LEADER" на френски език – Liaison Entre Actions de Developpement de I’Economie Rurale, което означава "Връзки между дейностите  за развитие на икономиката в селските райони". Това е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености да дадена територия.

Идеята на подхода Лидер е да приложи метод за осъществяване на целите на първите три оси на ПРСР, който осигурява много по-голямо влияние на местните хора върху тяхното бъдеще.

Прилагането на Лидер започва през 1991 г. като инициатива в рамките на Европейския съюз, финансирана от Земеделския фонд на Общността. До момента са осъществени три програми Лидер (Лидер 1, Лидер 2 и Лидер +), като прилагането им е било в зависимост от желанието на страните членки. С новия Регламент на Съвета (EC) 1698/2005г., подходът Лидер става задължителен елемент от политиката за развитие на селските райони на EC. Основна причина за това е успехът, постигнат от Лидер до момента.

Характеристики на подхода ЛИДЕР:

  • Териториален подход – основава се на разбирането, че многообразието от селски райони изисква планиране и практическо прилагане на стратегии, които вземат предвид местната околна среда и местните ресурси за всеки отделен район.
  • Добре функциониращи местни публично – частни партньорства – обособени като Местни  инициативни групи (МИГ);
  • Подход „отдолу-нагоре" – залага на организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности;
  • Многосекторен подход при планирането и прилагането на стратегиите за местно развитие  – взаимно сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище;
  • Подход на иновациите при използване на местните ресурси;
  • Прилагане на проекти за сътрудничество-възможност МИГ да предприемат общи проекти;
  • Работа в мрежа – стимулира обмяната на практики и резултати.

Основните инструменти за прилагане на подхода ЛИДЕР са Местните инициативни групи и Стратегиите за местно развитие.