21.02.2020 – Обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ представя за обществено обсъждане насоки по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Костинброд-Своге.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ възлиза на 737 099,94 лева.…

Прочетете повече

Покана за участие в Информационна среща за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”

Местна Инициативна Група „Костинброд-Своге”

ПОКАНА

Относно: Покана за участие в Информационна среща за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г.…

Прочетете повече

05.09.2019 – ЗАПОВЕДИ на Председателя на Колективния Управителен орган /УС/ на СНЦ „МИГ Костннброд-Своге“

ЗАПОВЕД № 10/05.09.2019 г. На Председателя на Колективния Управителен орган /УС/ на СНЦ „МИГ Костннброд-Своге“

ЗАПОВЕД № 11/05.09.2019 г. На Председателя на Колективния Управителен орган /УС/ на СНЦ „МИГ Костннброд-Своге“

Прочетете повече

08.08.2019 – П О К А Н А до членовете УС на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” „МИГ Костинброд-Своге”

Уважаеми членове на Управителен съвет на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” уведомявам Ви, че на 13 август (вторник) от 16.00 часа в малък салон в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, ще се проведе събрание на членовете Управителния съвет  на сдружение „МИГ Костинброд-Своге” със следния дневен ред:

  1. Разглеждане, проверка и оценка на подадените документи от участниците в конкурса за външни експерти-оценители.
Прочетете повече